Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTGEVERS EN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

 

Artikel 1: Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Paviljoen Malieveld: de eenmanszaak Paviljoen Malieveld, zijnde gebruiker van de algemene voorwaarden;
Opdrachtgever: de wederpartij van Paviljoen Malieveld, niet zijnde een consument;
Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt het sluiten van overeenkomsten en het doen van aanbiedingen met toepassing van deze algemene voorwaarden. De algemene verwijzing door opdrachtgever naar welke andere algemene voorwaarden ook wordt door Paviljoen Malieveld niet aanvaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Paviljoen Malieveld, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst
3.1. Iedere door Paviljoen Malieveld uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is vrijblijvend en vervalt uiterlijk 30 dagen na de datum van de aanbieding, tenzij in een schriftelijke aanbieding andere geldigheidsduur is vermeld.
3.2. Indien door Paviljoen Malieveld een voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de af te leveren zaken kunnen van het voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat wordt geleverd conform het getoonde of verstrekte voorbeeld.
3.3. Iedere door Paviljoen Malieveld ontvangen order is voor de opdrachtgever onherroepelijk.
3.4. De overeenkomst met de opdrachtgever geldt als gesloten na ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij Paviljoen Malieveld 8 dagen na die ontvangst haar aanbod schriftelijk heeft herroepen.

Artikel 4: Prijzen
4.1.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen voor opdrachtgevers exclusief: porto-, vervoer-, montage-, installatie-, conversie-, reis-, verblijfs- en andere bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.1.2. De in de offerte vermelde prijzen voor consumenten zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.
4.2. Na de datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging optredende verhogingen en kostencomponenten, waaronder mede te verstaan invoerrechten, accijnzen of andere heffingen of overheidsbelastingen, alsmede door de overheid voorgeschreven of toegestane prijsverhogingen, kunnen door Paviljoen Malieveld ten laste van opdrachtgever worden gebracht. Indien deze prijsverhoging aan de opdrachtgever worden doorberekend binnen 3 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst, is het aan de opdrachtgever toegestaan de overeenkomst voor wat betreft toekomstige leveringen te ontbinden indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, onverminderd het recht van Paviljoen Malieveld om in dat geval de prijsverhogingen niet door te berekenen, inwelk geval opdrachtgever geen recht heeft op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5: Betalingen
5.1.1. Betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 30 dagen na de datum van de faktuur.
5.1.2. Alle betalingen door opdrachtgevers dienen zonder aftrek of schuldvergelijking te geschieden ten kantore van Paviljoen Malieveld of op een door Paviljoen Malieveld aan te wijzen rekening.
5.1.3. Paviljoen Malieveld heeft het recht vooruitbetaling of contante betaling te verlangen.
5.2. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim door het enkele verstrijken van de onder 5.1.1. vastgestelde betalingstermijn.
5.3. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling door consument direct netto contant plaats te vinden.
5.4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte vallende op de incasso van niet tijdig betaalde bedragen, als ook die welke vallen op de facturering van de overige verplichtingen van opdrachtgever en met inbegrip van de kosten van deurwaarders en raadslieden, aan wie Paviljoen Malieveld de vordering direct uit handen mag geven, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden reeds nu voor alsdan gesteld op 15% van het bedrag van de uitstaande hoofdsom, onverminderd het recht van Paviljoen Malieveld de werkelijke kosten door te berekenen. Vanaf de onder 5.1.1. genoemde vervaldag der facturen is een rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
5.5. In geval van liquidatie, aanvrage van faillissement of aanvrage van surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Paviljoen Malieveld en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Paviljoen Malieveld onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 6: De prestatie
6.1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Paviljoen Malieveld aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Paviljoen Malieveld worden verstrekt. Indien door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door Paviljoen Malieveld niet kan worden uitgevoerd, terwijl Paviljoen Malieveld in staat is en bereid is te presteren, heeft Paviljoen Malieveld het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en is de opdrachtgever verplicht alle kosten aan Paviljoen Malieveld te vergoeden.
6.3. De prestatie wordt opgeschort, indien en zolang opdrachtgever in gebreke is met betaling van enigerlei uit hoofde van vorige leveringen en/of van de betrokken levering verschuldigd bedrag, de voor uitvoering noodzakelijke gegevens niet in het bezit zijn van Paviljoen Malieveld, als ook Paviljoen Malieveld door overmacht verhinderd is te presteren, zulks onverminderd het recht op partijen zich op hun wettelijke opschortings- en ontbindingsrecht te beroepen.
6.4. Van overmacht aan de zijde van Paviljoen Malieveld is er in ieder geval sprake van verhindering ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, uitsluiting, overheidsmaatregelen, brand, overstroming, vorst, verkeersbelemmeringen en voorts bij verhindering als gevolg van vertraging in de aanvoer van grondstoffen, hulpstoffen, handelsgoederen en verdere bedrijfsstoornissen, zoals werkstaking, bedrijfsbezetting of soortgelijke akties, gebrek aan werkkracht, excessieve ziekte van personeel en transportstoornissen.
6.5. Voorzover de prestatie wordt beheerst door enig voorschrift of enige voorwaarde van overheidswege, dient de opdrachtgever zelf ervoor zorg te dragen daaraan te hebben voldaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid van Paviljoen Malieveld is in alle overige, niet in deze voorwaarden geregelde gevallen uitdrukkelijk uitgesloten, ook terzake van de opzet of grove schuld van diens hulp personen en behoudens de opzet of grove schuld van Paviljoen Malieveld zelf.
7.2. De aansprakelijkheid van Paviljoen Malieveld zal in geen geval meer bedragen dan de prijs welke tussen Paviljoen Malieveld en opdrachtgever is bedongen terzake van de overeenkomst in het kader waarvan de gebeurtenis of een reeks van samenhangende gebeurtenissen zich heeft voortgedaan.
7.3. Vergoeding van indirecte of gevolgschade, alsmede schade van derden, is uitgesloten.
7.4. Indien de omstandigheden van het geval hebben te leiden tot de conclusie dat deze bepaling onredelijk bezwarend moet worden geacht, wordt de aansprakelijkheid van Paviljoen Malieveld in ieder geval beperkt tot die gevallen en tot maximaal het bedrag waarop in de betreffende gevallen ingevolge de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Paviljoen Malieveld aanspraak kan worden gemaakt.
7.5. Het recht op schadevergoeding vervalt volledig indien de opdrachtgever/consument, na bekend zijn met de schade Paviljoen Malieveld niet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis heeft gesteld.

Artikel 8: Opzegging
8.1. Zowel opdrachtgever als Paviljoen Malieveld kan de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 10 werkdagen, schriftelijk opzeggen.

Artikel 9: Ontbinding
9.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke uit de voor hem met Paviljoen Malieveld gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van aanvrage van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, stilleggen of liquidatie van diens bedrijf, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en), is Paviljoen Malieveld gerechtigd zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de Paviljoen Malieveld verder toekomende rechten uit onder andere wanprestatie.

Artikel 10: Rechtskeuze en geschillen
10.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten en onderdelen daarvan, waaronder de pre-contractuele verhoudingen, is het Nederlands recht van toepassing.
10.2. Uitsluitend de in de woonplaats van Paviljoen Malieveld competente rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Paviljoen Malieveld heeft het recht als eiser vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde. Opdrachtgever/consument is gerechtigd uiterlijk 1 maand nadat Paviljoen Malieveld zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, voor beslechting van het geschil ten laste van de volgens de Wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 11: Hardheidsclausule
11.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onder bepaalde omstandigheden als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt en nietig zou zijn of blootgesteld zou worden aan vernietiging, al dan niet partieel, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen of gedeelten van de bepaling die niet aan nietigheid leiden of vernietigd zijn, onverlet. Reeds nu voor alsdan geldt tussen partijen een regeling waarbij de meest nauwe aansluiting wordt gevonden bij de bepaling waaraan het gebrek kleeft.

Namens de eenmanszaak Paviljoen Malieveld,

R.W.Louwerens
(bestuurder)


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te `s-Gravenhage onder nummer: 4704

Wij wensen iedereen een gezond en gelukkig 2019!

Op dit moment zijn wij druk bezig om onze site te vernieuwen.

 

Wij zijn dagelijks geopend!

31 maart 2019 t/m 27 oktober 2019
van 9:00 uur to 20:00 uur *

28 oktober 2018 t/m 30 maart 2019
van 10:00 uur tot 19:00 uur *

* Onze keuken is vanaf           11.00 uur geopend
  tot een half uur voor      sluitingstijd.

 * Tijdens evenementen op het Malieveld hebben wij andere openingstijden.